przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 3
"SŁONECZNA KRAINA"

w Nowym Dworze Mazowieckim

Aktualności

Pomoc dla Kacperka

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy Publicznego Przedszkola nr 3 składają serdeczne podziękowania i wyrazy szczerego ...

Zebrania rodziców

Zapraszamy rodziców do udziału w zebraniach ogólnych, które odbędą się w terminach według poniższego harmonogramu. Podczas zebrań ...

Linki

Oferty pracy

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje kandydatów na stanowisko – nauczyciel wspomagający


Praca w: Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim     ul. Bohaterów Modlina 26  

Stanowisko: nauczyciel wspomagający

Wymiar czasu pracy: 20/20 godzin tygodniowo (pełny etat)

Podstawa zatrudnienia:    umowa o pracę na czas określony
Okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Sposób składania oferty:
- osobiście w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Maz., ul. Bohaterów   Modlina 26 ,

- pocztą elektroniczną na adres – sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl , z tytułem oferta na stanowisko  nauczyciel  wspomagający;

W ofercie należy podać dane kontaktowe w celu otrzymania powiadomienia o rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:     
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności pedagogika specjalna; podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575);
- posiadanie obywatelstwa polskiego, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
- brak postępowania karnego w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego;
- brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- brak prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel przedszkola;
- znajomość dokumentów obowiązujących nauczyciela.
        
Wymagane dokumenty w ramach złożenia oferty:    
- list motywacyjny
- życiorys (CV) z dokładnym opisem posiadanych kwalifikacji (pełne  nazwy uczelni oraz ukończonych kierunków i specjalności) i  opisem przebiegu zatrudnienia;  

CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (również tych wykraczających poza zakres określony art. 221 Kodeksu pracy) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)”

Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu:
(oryginały wymienionych dokumentów do wglądu)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany stopień awansu zawodowego;
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, itp.).


 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.