Aktualności

Wpłata - Rada Rodziców

Informacja o wpłatach na fundusz Rady Rodziców Numer konta do wpłat: 03 8011 0008 0001 0000 5148 0001 Rodzaje ...

Opłata - żywienie

SZANOWNI RODZICE !!! Informacja o opłacie za żywienie w miesiącu wrześniu 2021 r. Szanowni Państwo Informujemy, że opłata ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w ...

Regulamin funkcjonowania PP3 w Nowym Dworze Maz. w okresie epidemii COVID-19 udostępniony jest pod linkiem Rodzice mają obowiązek zapoznania ...

KORONAWIRUS -działania ...

Aktualne zasady i ograniczenia -------- > link PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO ...

Linki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp3.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak warstwy tekstowej w niektórych dokumentach. Nie wszystkie elementy graficzne mają opis alternatywny. Część dokumentów i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Brakujące opisy alternatywne oraz poprawione dokumenty zostaną umieszczone w miarę możliwości..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 775 35 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek PP3 przy ul. Bohaterów Modlina 26

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od bocznej ulicy pomiędzy ulicami Zdobywców Kosmosu i Focha; prowadzą do niego schody; brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na poziomach parter i 1 piętro, znajduje się przestronny korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem (tylko szatnia i korytarz główny).
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek filii PP3 przy ul. Długiej 10

 • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Miodowej; prowadzą do niego schody z podjazdem dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku znajduje się jeden poziom – parter gdzie znajduje się szeroki  korytarz. Budynek nie posiada windy.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem (tylko korytarz).
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 


 

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3

ul. Bohaterów Modlina 26
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 22 775-35-44
e-mail: sekretariat@pp3.nowydwormaz.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.